การฝึกวินัยในเด็กคือการพัฒนาสังคมในอนาคต

การฝึกวินัยในเด็ก Feb 16, 2019

การฝึกวินัยในเด็กคือการพัฒนาสังคมในอนาคต

สิ่งที่เราจะเห็นได้ในปัจจุบันนี้คือการที่สังคมไทยเรามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในสังคมเพราะในยุคสมัยนี้การเปิดกว้างของการสื่อสารและการแปลงข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้โดยเสรีมากขึ้นการเสพสื่อข้อมูลข่าวสารต่างๆย่อมทำให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัยกลับกลายเป็นโรคราฆ่าฟันได้ง่ายมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันเราควักปืนออกมายิงกันได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ไม่พอใจจะผิดไหมที่มองหน้าเราจะยกพวกตีกันได้ เพียงแค่ไม่พอใจและไม่ถูกชะตาของใครบางคนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาสังคมซึ่งสะท้อนออกมาจากการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในวัยเด็กซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการฝึกวินัยที่มันจะส่งผลทำให้พัฒนาไปสู่การมีบุคลิกภาพและนิสัยที่ดีที่สุดๆ

การสร้างวินัยในเด็กควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กเป็นต้นว่าการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมจนกลายเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตและเป็นส่วนสำคัญของบุคคลคนนั้นที่มันจะหล่อหลอมกลายเป็นชีวิตจิตใจของเด็ก 1 คนให้เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรและที่สำคัญคือกลายเป็นเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมันจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้ได้เป็นอย่างมาก

การฝึกวินัยในตัวเด็กทำให้เกิดนิสัยในการควบคุมความรู้สึกและควบคุมอารมณ์ของตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่จะทำให้เด็ก 1 คนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยได้โดยไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่ล่วงเกินใครและไม่ทำร้ายใครในกรณีที่มีใครมาทำให้เราไม่พึงพอใจนอกจากนี้แล้วการฝึกวินัยย่อมต้องทำควบคู่ไปกับการฝึกกฎระเบียบที่จะต้องทำให้เด็กเห็นถึงความสำคัญและมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในนิสัยส่วนบุคคลของเด็ก

แต่การฝึกวินัยไม่ใช่เพียงแค่เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์ในโรงเรียนอย่างที่ผู้ปกครองหลายคนฝากฝังเอาไว้เท่านั้นแต่มันเป็นหน้าที่อันสำคัญของคนในครอบครัวพ่อแม่สภาพแวดล้อมของคนในครอบครัวที่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดที่จะช่วยฝึกวินัยต่างๆเหล่านี้รวมถึงการบ่มเพาะนิสัยอันเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะทำให้คนหนึ่งคนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมดังนั้นหน้าที่หลักสำคัญของสถาบันครอบครัวจึงควรที่จะป้อนสิ่งที่ถูกต้องและไม่ปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นในตัวเด็ก วิธีการที่ดีที่สุดคือการอธิบายถึงสิ่งที่เด็กคำว่าไม่ถูกต้องอย่างไรและมันจะส่งผลกระทบอย่างไรดังนั้นวันนี้ผู้ที่มีบทบาทในการฝึกวินัยในตัวเด็กมากที่สุดจึงไม่ใช่เพียงแค่โรงเรียนเท่านั้นแต่หน้าที่หลักสำคัญคือสถาบันครอบครัวนั่นเอง